16. listopadu 2018

V Úředním věstníku zveřejněno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1627 týkající se obezřetného oceňování pro podávání zpráv v oblasti dohledu

V Úředním věstníku EU (Official Journal) bylo dne 9. listopadu 2018 zveřejněno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1627 ze dne 9. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o obezřetné oceňování pro podávání zpráv v oblasti dohledu

Nařízení vstupuje v platnost dne 29. listopadu 2018.

V Úředním věstníku zveřejněno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1624 týkající se formulářů a vzorů k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků

V Úředním věstníku EU (Official Journal) bylo dne 7. listopadu 2018 zveřejněno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1624 ze dne 23. října 2018, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1066

Nařízení vstupuje v platnost dne 27. listopadu 2018.

1. října 2018

Metodika k dohledovému výkaznictví pro banky, DZ a OCP podle nařízení EU a národních požadavků od konce roku 2018 (EBA20181201)

Dne 25. 9. 2018 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS metodika výkaznictví EBA20181201 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

Ke zpoždění plánovaného (20. 9. 2018) zplatnění metodiky došlo vlivem změn v ITS navržených Evropskou komisí a zaslanou EBA dne 20. 9. 2018.


Upozorňujeme, že tato metodika již zohledňuje dílčí změny ve strukturách, popisech DO a kontrolách v MtS navržené Evropskou komisí ze dne 20. 9. 2018.


Zdroj: ČNB


24. srpna 2018

Předběžná metodika k dohledovému výkaznictví pro banky, DZ a OCP podle nařízení EU a národních požadavků od konce roku 2018

V zájmu včasného zajištění prací při implementaci změn v dohledovém výkaznictví na základě změn JRR EBA pro r. 2018, připravila ČNB export předběžné metodiky EBA20181201 ve formě struktur nových a upravených výkazů (datových souborů a datových oblastí), definic příslušných objektů a navržených JVK a MVK kontrol. Vzhledem k tomu, že se jedná o předběžnou metodiku, může dojít ještě k jejím drobným úpravám, opravám a doplněním v definicích nebo kontrolách. V této souvislosti bychom uvítali vaši případnou spolupráci, pokud při vaší analýze zjistíte nějakou chybu či nesrovnalost, zejména v nastavených kontrolách.

Předběžná metodika bude zaslána ve formě EDIFACT a zároveň zveřejněna v SDNS do 31. 8. 2018 na webu ČNB.

Zplatnění metodiky EBA20181201 a její zveřejnění v systému MtS-ISL-SUD-SDNS předpokládáme 20. září 2018.

Výkaznictví v oblasti dohledového obezřetnostního výkaznictví se již od roku 2014 řídí především přímo účinnými předpisy EU, zejména Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (dále jen „ITS“).

Národní požadavky jsou pak aplikovány pouze v oblastech, které nejsou pokryty těmito přímo použitelnými předpisy a jsou upraveny příslušnými výkaznickými vyhláškami o předkládání výkazů České národní bance.

Nová metodika se poprvé použije pro data od 31.12.2018.

Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu ČNB s bližšími informacemi ke změnám v metodice.

Zdroj: ČNB

25. července 2018

Prováděcí předpis Evropské komise k STS sekuritizaci uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie

Dne 13. července 2018 bylo v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/990 ze dne 10. dubna 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131, pokud jde o jednoduché, transparentní a standardizované (STS) sekuritizace a komerční papíry zajištěné aktivy, požadavky na aktiva obdržená na základě reverzního repa a metody hodnocení úvěrové kvality.

Tento prováděcí předpis Evropské komise je účinný ode dne 21. července 2018 s výjimkou čl. 1, který mění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu, a jehož účinnost je stanovena ke dni 1. ledna 2019.

Zdroj: MF

Aktualizace seznamu kapitálových nástrojů CET1

Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA) vydal dne 20. července 2018 aktualizovaný seznam kapitálových nástrojů, které kompetentní dohledové autority v EU klasifikovaly jako nástroje kmenového kapitálu (Common Equity Tier 1, CET1).

Tento seznam je vytvořen na základě požadavku článku 26 Nařízení CRR a je pravidelně aktualizován. 

Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu EBA k tomuto tématu

12. července 2018

Soubor odpovědí na otázky související s novým režimem MiFID 2 / MiFIR byl doplněn o novou odpověď, která se týká vztahu investičních doporučení a investičního poradenství podle ZPKT

Soubor odpovědí na otázky související s novým režimem MiFID 2 / MiFIR byl doplněn o novou odpověď, která se týká vztahu investičních doporučení a investičního poradenství podle ZPKT

Poskytnutí doporučení samo o sobě není poradenstvím, ale způsob jeho prezentace může poradenství představovat.

10. července 2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, publikováno ve Sbírce zákonů

Dne 3. května 2018 předložilo Ministerstvo financí vládě návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), který dne 23. května 2018 vláda na svém zasedání projednala a schválila.

Dne 5. června 2018 bylo nařízení vlády publikováno ve Sbírce zákonů. Nabytí účinnosti je stanoveno ke dni 21. července 2018.

Návrh nařízení vlády je předkládán v souvislosti s potřebou adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu, které nabude účinnosti 21. července 2018. Adaptace spočívá zejména ve vypuštění ustanovení o fondech peněžního trhu, která by byla s uvedeným evropským nařízením duplicitní. Současně se provádějí některé legislativně-technické změny v návaznosti na poslední novelu č. 133/2017 Sb.

Dokumenty ke stažení

Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu MF k tomuto tématu

Zdroj: MF