12. března 2019

Návrh RTS ESA kterými se mění Nařízení týkající se sdělení klíčových informací pro PRIIPs a vyjasňuje jeho aplikace na investiční fondy

Společný výbor evropských orgánů dohledu (EBA, ESMA, EIOPA) předložil Evropské komisi návrh regulačních technických norem (RTS), kterými se mění Nařízení týkající se sdělení klíčových informací (KID) pro strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou (PRIIPs) a vyjasňují se případy jeho aplikace na investiční fondy.

Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu ESMA k tomuto tématu

11. března 2019

Odpověď ČNB na kvalifikovaný dotaz, zda dosavadní pojišťovací agenti a pojišťovací makléři mají povinnost zaslat ČNB roční výkaz činnosti za rok 2018

Česká národní banka (ČNB) uveřejnila odpověď k otázce, zda dosavadní pojišťovací agenti a pojišťovací makléři mají povinnost zaslat ČNB roční výkaz činnosti za rok 2018

Zdroj: ČNB

ČNB zveřejnila a zplatnila Opravnou metodiku výkaznictví EBA20190301, která se použije pro data k 31. 3. 2019

Česká národní banka (ČNB) dne 4. března 2018 zveřejnila a zplatnila v SDNS Opravnou metodiku výkaznictví EBA20190301 k metodice EBA20181201 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

V Opravné metodice EBA20190301 byly provedeny hlavně úpravy v kontrolách, které byly nepřesně zadané v EBA20181201 a aktualizovaný číselník s kódy měn BA0010. Účelem je zajištění co nejvyšší kvality zasílaných dat.

Na tomto odkazu naleznete kompletní tiskovou zprávu ČNB k tomuto tématu

Zdroj: ČNB

4. března 2019

V Úředním věstníku zveřejněno Nařízení (EU) 2019/348 týkající se kritérií pro posouzení dopadu selhání instituce na finanční trhy, na jiné instituce a na podmínky financování

V Úředním věstníku EU (Official Journal) bylo dne 4. března 2019 zveřejněno Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/348 ze dne 25. října 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria pro posouzení dopadu selhání instituce na finanční trhy, na jiné instituce a na podmínky financování

28. února 2019

Veřejná konzultace k vyhodnocení fungování směrnice o spotřebitelském úvěru

Evropská komise zveřejnila on-line veřejnou konzultaci k vyhodnocení dosavadního 10letého fungování směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (CCD), která je do českého právního řádu transponována zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Dotazník je rozdělen na dvě části. První část, určená široké veřejnosti, obsahuje 25 otázek zjišťujících zkušenosti spotřebitelů s fungováním spotřebitelského úvěru. Otázky se týkají toho, zda si spotřebitel bral někdy spotřebitelský úvěr, jakým způsobem úvěr získal (online, pobočka banky, přes zprostředkovatele etc.), zda srovnával nabídky od více poskytovatelů, jaké faktory hrály rozhodující roli při rozhodování o konkrétním úvěru, názory na porozumění RPSN, provedení posouzení úvěruschopnosti atd. Druhá část, určená odborné veřejnosti, obsahuje 13 otázek vyhodnocujících regulaci obsaženou v CCD z pohledu relevance, efektivity, nákladovosti, přínosů, koherence s dalšími evropskými předpisy týkajícími se ochrany spotřebitele, celkové přidané hodnoty CCD až po otázku, zda konkrétní elementy mají i nadále zůstat regulovány.

Odpovědi lze zaslat prostřednictvím on-line dotazníku do 8. dubna 2019.

Na tomto odkazu naleznete kompletní tiskovou zprávu MFČR k tomuto tématu

Zdroj: MFČR

25. února 2019

Návrhy nových vyhlášek ČNB týkající se finančního trhu

Ministerstvu financí a dotčeným odborným asociacím byly ke konzultaci zaslány před meziresortním připomínkovým řízením v návaznosti na zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

  • návrh vyhlášky o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření,
  • návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů a
  • návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. 

13. února 2019

Novela některých zákonů v oblasti regulace na finančním trhu předložena Poslanecké sněmovně - sněmovní tisk 398

Dne 28. ledna 2019 vláda České republiky projednala a schválila „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace na finančním trhu“. Vládní návrh zákona byl posléze předložen k projednání Poslanecké sněmovně a je evidován jako Sněmovní tisk 398.

Důvodem předložení návrhu zákona je zejména potřeba adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu a o zrušení směrnice 2003/71/ES. V zákoně o podnikání na kapitálovém trhu se proto vypouští regulace upravující prospekt, která by byla s tímto evropským nařízením duplicitní.

Další úprava se provádí v zákoně o dluhopisech. Z důvodu transparentnosti se navrhuje přidělovat všem emisím mezinárodní identifikační číslo ISIN, tím se zajistí jejich evidence a dohledatelnost.

Dále se upravuje oblast distribuce v oblasti kapitálového trhu, u níž se některé změny zavedené novelou č. 204/2017 Sb. ukázaly v dílčích ohledech jako příliš přísné. Například nebyla zcela vyřešena provazba mezi distribucí v oblasti kapitálového trhu a distribucí doplňkového penzijního spoření, a to včetně otázek souvisejících se správními poplatky.

V zákoně o investičních společnostech a investičních fondech se reaguje na nedostatky v oblasti úpravy promotéra, shromáždění podílníků, investičních akcií, depozitářů podlimitních fondů kvalifikovaných investorů, outsourcingu ve vztahu k alternativním aktivům či tolerance nevýznamných chyb v oceňování.

Další nedostatky platné právní úpravy jsou spatřovány v nejistotě ohledně úpadku podfondů a podílových fondů. Z toho důvodu se navrhuje novelizovat insolvenční zákon a upravit tyto otázky výslovně.

Na tomto odkazu naleznete kompletní tiskovou zprávu MFČR k tomuto tématu

Zdroj: MFČR