13. července 2019

Sdělení ČNB o vydání Obecných pokynů ESMA k vykazování internalizovaného vypořádání podle článku 9 nařízení CSDR

Dne 30. dubna 2019 vydal Evropský orgán dohledu pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl.16 nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1095/2010 o zřízení ESMA (dále jen „nařízení 1095/2010“) obecné pokyny k vykazování internalizovaného vypořádání podle článku 9 nařízení CSDR.

Obecné pokyny vypracovala ESMA v souvislosti s vykazováním internalizovaného vypořádání a s výměnou informací mezi ESMA a příslušnými orgány ohledně internalizovaného vypořádání podle čl. 9 odst. 1 nařízení CSDR. Tyto obecné pokyny se vztahují na příslušné orgány určené podle článku 11 nařízení CSDR a na internalizátory vypořádání ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 11 nařízení CSDR.

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny a očekává, že internalizátoři vypořádání se budou těmito pokyny taktéž řídit.

Česká národní banka potvrdila orgánu ESMA, v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1095/2010, že se těmito Obecnými pokyny hodlá řídit.

Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu ČNB k tomuto tématu


Zdroj: ČNB

8. července 2019

Výklad k obezřetnostní regulaci v rámci Otázek a odpovědí EK a EBA

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) uveřejnil v červnu 2019 na své webové stránce výklad k obezřetnostní regulaci v rámci Otázek a odpovědí EK a EBA (tzv. Single Rulebook Q&A) – QA 4679 (z oblasti centrálního registru EBA), QA 3574, QA 3594, QA 3943, QA 4116, QA 4217, QA 4335, QA 4336, QA 4355, QA 4372, QA 4408 a QA 4464 (z oblasti dohledového výkaznictví), QA 4045, QA 4060, QA 4127, QA 4138, QA 4040, QA 4664, QA 4601, QA 4400, QA 4413 a QA 4693 (z oblasti silného ověření klienta a společné a bezpečné komunikace (včetně přístupu)), QA 4253 (z oblasti MREL) a QA 4220 a QA 4586 (z oblasti jiných témat – výpočet sazby proticyklické rezervy a nařízení k silnému ověřování klienta a bezpečné komunikaci); přímé avízo EBA obsahující detailnější specifikaci nově uveřejněných Q&A je možné nastavit na webové stránce EBA

Zdroj: ČNB

1. července 2019

Opravná metodika k dohledovému výkaznictví pro banky, DZ, OCP pro data od 31. 7. 2019

Dne 25. 6. 2019 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS opravná metodika výkaznictví EBA20190701 k metodice EBA20190301 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

V opravné metodice EBA20190701 byly provedeny úpravy v kontrolách z důvodu sladění s EBA metodikou a aktualizace domény Z_MENAE z číselníku BA0010 s kódy měn. Účelem je zajištění co nejvyšší kvality zasílaných dat.

Změny oproti metodice EBA20190301

 • Byl aktualizován obsah zásobníku Z_ MENAE z číselníku BA0010 – „Kódy měn ISO“. Jedná se o zásobník použitý v souborech AESIFE30/AEKIFE30 – „Zatížení aktiv - roční informace“, ve kterém byly doplněny kódy měn AED a BYN.
 • FINREP
  • v datovém souboru COSIFE10/COKIFE10 - Kapitál a rizikové expozice
   JVK kk: 6085, 6086, 6095, 6096, 7000, 7001, 7010, 7011, 7015, 7016, 7025 a 7026 byly upraveny podle EBA na rovnost a dány do stavu expl.
   JVK byly dány do stavu expl. na základě odpovědi v Q&A (2018_3835), ve které EBA uvádí, že do tab. F 12.01 (DO: FIS/FIK40_61) se zahrnuje hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání. DO: FIS/FIK40_131 a FIS/FIK40_141 (tab. F 04.03.1 a F 04.04.1) tyto položky nezahrnují.
  • v datovém souboru FIKIFE60 - Čtvrtletní doplňkové informace k finančním výkazům podléhající limitům na konsolidovaném základě
   Byla upravena definice DO: FIK60_14 –Vybraná aktiva v členění podle sektorů a zemí“ na základě odpovědi v Q&A (2016_2678), ve které EBA uvádí, že hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání do tabulky F 20.04 patří.
 • COREP
  • v datovém souboru COSIFE10/COKIFE10 - Kapitál a rizikové expozice
   JVK kk 3120 a 3130 (týkající se DO: COS/COK10_21, COS/COK10_31 a COS/COK10_43 a) byly opraveny a přepnuty do stavu err.

Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu ČNB k tomuto tématu

Zdroj: ČNB

11. června 2019

V Úředním věstníku zveřejněno Nařízení (EU) 2019/876, kterým se mění nařízení CRR, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012

V Úředním věstníku EU (Official Journal) bylo dne 7. června 2019 uveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012

V Úředním věstníku uveřejněna Směrnice (EU) 2019/878, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu

V Úředním věstníku EU (Official Journal) byla dne 7. června 2019 uveřejněna Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu

V Úředním věstníku zveřejněno Nařízení (EU) 2019/912 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 650/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle směrnice CRD IV

V Úředním věstníku EU (Official Journal) bylo dne 5. června 2019 uveřejněno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/912 ze dne 28. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 650/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU

Nařízení vstupuje v platnost 25. června 2019.

4. června 2019

Veřejná konzultace MF - Novela zákona o platebním styku (adaptace nařízení CBPR)

Ministerstvo financí připravilo veřejnou konzultaci k tématu úpravy zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.

Cílem konzultace je získat názor odborné veřejnosti na změny zákona o platebním styku připravované Ministerstvem financí a zároveň umožnit odborné veřejnosti poukázat na to, jaké oblasti by mohl uvedený zákon řešit lépe.

Vzhledem k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/518 ze dne 19. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny, bude nezbytné určitou úpravu zákona o platebním styku provést. Záměrem Ministerstva financí je kromě samotné adaptace nařízení provést v zákoně o platebním styku i změny, které si žádá aplikační praxe.

Materiál slouží pouze pro potřeby Ministerstva financí a veřejnou diskusi k danému tématu. Právní názory či věcné závěry a doporučení obsažené v materiálu nemají žádnou formální váhu. Ministerstvo financí není oprávněno závazně vykládat právní předpisy. Závěry, které zaujmou soudy či jiné orgány závazně aplikující právo na konkrétní případ, se mohou od závěrů uvedených v materiálu lišit.

Na konzultační otázky můžete odpovídat až do 24. června 2019. Odpovědi zašlete e-mailem na platebni.sluzby@mfcr.cz. Výsledky veřejné konzultace budou použity při přípravě novely zákona o platebním styku. Veřejná konzultace rovněž slouží jako podklad pro studii dopadů chystané novely zákona.

Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu MF k tomuto tématu

Zdroj: MF